OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

 
KONKURS PLASTYCZNY "Moja Polska Gwiazdka" edycja 2020

Regulamin konkursu: 
 
 

Zasady konkursu plastycznego "Polska Polska Gwiazdka" 

§ 1

Organizatorem konkursu plastycznego „Polska Gwiazdka", zwanego dalej konkursem jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „OSStoja”, zwane dalej Organizatorem.

§ 2

Celem konkursu jest umożliwienie zaprezentowania swojego talentu oraz pozyskanie materiału do przygotowania pocztowych kartek świątecznych Stowarzyszenia „OSStoja”.

§ 3

Temat konkursu: „Moja Polska Gwiazdka".

§ 4

Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. 

§ 5

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.osstoja.nl

Osobą kontaktową jest Agnieszka Lonska, info@osstoja.nl

§ 6

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział dzieci i dorośli, bez ograniczeń wiekowych, zamieszkali w Holandii. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Przy czym w kategorii dorośli uczestnikami mogą być tylko rodzice dzieci również biorących udział w konkursie. 

Konkurs ma 3 kategorie główne:

- dzieci. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci

- rodzina. Praca wspólna dziecka i rodzica. 

- dorośli. Praca osób dorosłych, rodziców uczestników


Prace będą oceniania w kilku kategoriach wiekowych dla dzieci oraz jednej kategorii wiekowej dla rodzin i dla dorosłych. 

§ 7

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy konkursu wykonują dowolną ilość prac w formacie A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.). Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora wraz z datą urodzenia, adres mailowy, tytuł pracy. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. 

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na świątecznych kartkach pocztowych wydanych przez stowarzyszenie „OSStoja”. Administatorem danych jest wyłącznie stowarzyszenie Osstoja.

§ 8

Termin i warunki dostarczenia prac:

Prace należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie Osstoja, Patrijsstraat 37, 6658GB Beneden Leeuwen lub dostarczyć do siedziby szkoły w Oss do 7 grudnia 2020.

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

§ 9

Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora jury konkursu.

Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez jury.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze co najmniej 3 prace, które zostaną nagrodzone.

Jedna z prac w kategorii dorośli zostanie nagrodzona.

Decyzja jury  jest ostateczna i nieodwołalna.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród droga mailową

Wszystkie prace nadesłane na konkurs wezmą udział w wystawie prac, która odbędzie się 12 grudnia 2020 w czasie świątecznego spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie „OSStoja” w siedzibie Polskiej Szkoły Sobotniej w Oss. 

Nagrody zostaną wręczone 12 grudnia lub przesłane pocztą w grudniu 2020 roku.


 
 
 
 
Zasady konkursu plastycznego "Kreatywna Wielkanoc”

§ 1

Organizatorem konkursu plastycznego „Kreatywna Wielkanoc ", zwanego dalej konkursem jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „OSStoja”, zwane dalej Organizatorem.

§ 2

Celem konkursu jest:

umożliwienie zaprezentowania swojego talentu

twórcze spędzanie czasu w czasie izolacji domowej

kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne

rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi

zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursie

kultywowanie tradycji świąt wielkanocnych

§ 3

Temat konkursu: „Kreatywna Wielkanoc".

§ 4

Miejscem konkursu będzie strona wydarzenia na profilu Osstoja na facebooku.

Konkurs przeprowadzony jest online. Na stronie wydarzenia pojawiać się będą inspiracje prac, prezentowane techniki plastyczne.

Uczestnicy mogą przygotować prace wg podanych inspiracji lub według własnych pomysłów.

§ 5

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.osstoja.nl

Osobą kontaktową jest Agnieszka Lonska, info@osstoja.nl

§ 6

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział polonijne dzieci w wieku 2-15 lat, zamieszkałe w Holandii.

Dla rodzin uczniów Polskiej Szkoły w Oss przewidziana jest dodatkowa kategoria – rodzinna. Prace wykonują wspólnie rodzice i dzieci.

Prace będą oceniania w kilku kategoriach wiekowych:

Kategoria 1: 2-3 lata

Kategoria 2: 4-6 lat

Kategoria 3: 7-9 lat

Kategoria 4: 10-11 lat

Kategoria 5: 12-15 lat

Kategoria 6: Rodzinna

§ 7

Warunki uczestnictwa

Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

Uczestnicy konkursu mogą zgłosić po 1 pracy w każdej z kategorii konkursowej:

Kartka wielkanocna

Jajko ozdobione dowolną techniką

Inna dekoracja wielkanocna

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Administatorem danych jest wyłącznie stowarzyszenie Osstoja.

§ 8

Termin i warunki dostarczenia prac:

Uczestnicy/ rodzice uczestników wykonują zdjęcie lub zdjęcia prac i wysyłają do 6 kwietnia 2020 na adres: info@osstoja.nl podając imię i nazwisko, datę urodzenia, adres mailowy, adres zamieszkania.

Konkurs jest w całości online – prace zostają u uczestników.

§ 9

Kryteria oceniania prac:

samodzielność wykonania pracy

zgodność tematyczną

pomysłowość

jakość artystyczną i estetyczną

ogólne wrażenie artystyczne

§ 10

Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu przez Organizatora jury konkursu.

Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez jury.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze co najmniej 3 prace, które zostaną nagrodzone.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród droga mailową.

Nagrody zostaną wręczone w wyznaczonym przez organizatora terminie w siedzibie Polskiej Szkoły w Oss. Z uwagi na zawieszoną z powodu koronawirusa działalność termin zostanie wyznaczony po zakończeniu kwarantanny/ izolacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONKURS PLASTYCZNY POLSKA GWIAZDKA 2015
 
 
Zapraszamy polonijnych uczniów (w wieku 3- 15 lat) do udziału w świątecznym konkursie plastycznym- Moja Polska Gwiazdka.
 
Na prace plastyczne w dowolnej technice, w maksymalnym wymiarze A3, czekamy do 11.12.2015. 
 
Prace prosimy wysłać na adres: Osstoja Patrijstraat 37 6658GB Beneden Leeuwen
 
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni polskimi książkami/ audbiobookami/ płytami CD o tematyce świątcznej. 
 
Prace zostaną ocenione w 5 kategoriach wiekowych: 3-5, 6-9, 10-12, 13-15 oraz kategoria DLA DOROSŁYCH (15-99lat)
Konkurs plastyczny Wierszowiskowy 2012
 
Galeria prac konkursowych do obejrzenia: tutaj

Wyniki konkursu na stronie Forum Szkół Polskich: tutaj

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
    

Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.