OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

   Aktualności      O nas/ Over ons      Statut /Statuut
                                                                                                                                                         Statuut 

 

 Stowarzyszenie "OSStoja" jest zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem KvK 17285914

Stowarzyszenie „OSStoja”, Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe

STATUT


Artykuł 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „OSStoja”, Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem

 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w gminie Oss

 3. Stowarzyszenie zostało założone przez Agnieszkę Lonską, Małgorzatę Kwiatkowską oraz Joannę SapałęArtykuł 2. Cel

 1. Celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i krzewienie języka, kultury i tradycji polskiej w środowisku polonijnym, integracja polsko – holenderska oraz promowanie pozytywnego wizerunku Polski w społeczeństwie lokalnym

 2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

  - Prowadzenie Polskiej Szkoły Sobotniej w Oss dla dzieci w wieku 4 – 12 lat

  - Prowadzenie Klubu Malucha w Oss – grupy zabawowej dla dzieci w wieku 0-4 lat

  - organizowanie różnego rodzaju imprez, happeningów związanych z polskimi tradycjami, obyczajami, historią i kulturą z udziałem społeczności polonijnej i holenderskiej umożliwiając integrację polsko - holenderską

  - kształtowanie pozytywnego wizerunku Polaków

  - pomoc polskim rodzinom (asymilacja) w odnalezieniu się w holenderskich realiach poprzez, między innymi, zapoznanie z holenderskimi obyczajami, normami oraz systemem oświatowym

  - działalność promocyjną

  - pośredniczenie w kontaktach pomiędzy gminą a organizacjami polskimi i holenderskimi

  - inne działalności umożliwiające realizację celu stowarzyszenia

Artykuł 3. Ramy czasowe

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony

 2. Okresem rozliczeniowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy


Artykuł 4. Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

 1. Stowarzyszenie posiada członków

  - zwyczajnych

  - honorowych

  - wspierających

 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna bez względu na przynależność państwową, religijną czy polityczną po złożeniu stosownej deklaracji na piśmie

 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia

 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia

 5. Maksymalna liczba członków Stowarzyszenia jest nieograniczona – minimalna liczba członków to trzy osoby fizyczne.

 6. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

  - płacenia rocznej składki członkowskiej, wysokość i termin zapłaty określa regulamin

  - przestrzegania statutu, uchwał i regulaminu Stowarzyszenia pod rygorem wykluczenia z członkostwa

 7. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

  -biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia

  - korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

  - udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

 8. Członkostwo zostaje zakończone w sytuacjach:

  - śmierci członka

  - pisemnego wypowiedzenia przez członka

  - wypowiedzenia przez stowarzyszenie

 9. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni

 10. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich

 11. W przypadku zakończenia członkostwa w trakcie trwania roku rozliczeniowego składka nie zostanie zwrócona

Artykuł 5. Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami stowarzyszenia są:

  - Zarząd Stowarzyszenia

  - Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

 2. Zarząd składa się z co najmniej 3 a maksymalnie 5 członków w tym prezesa i wiceprezesa. Zarząd wybierany jest podczas walnego zgromadzenia spośród członków Stowarzyszenia na czas nieokreślony

 3. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes

 5. Do kompetencji Zarządu należą:

  - realizacja celów Stowarzyszenia

  - sporządzanie planów pracy i sprawozdań finansowych

  - sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

  - reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

  - zwoływanie walego zgromadzenia członków

  - przyjmowanie i skreślanie członków

 1. Członkowie Zarządu za swą działalność w Zarządzie Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia

Artykuł 6. Sposób zwoływania Walnego Zgromadzenia

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne

 2. W zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspomagający z głosem doradczym

 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków drogą mailowa co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania

 4. Walne zgromadzenie członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez zarząd z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia

 5. W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków zwyczajnego Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia

 6. Każdy członek zwyczajny posiada jeden głos stanowiący

 7. Uchwały i wybory podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów, o sposobie głosowania decyduje przewodniczący Zgromadzenia

 8. Z uchwał Walnego Zgromadzenia należy sporządzić protokół

Artykuł 7. Środki finansowe

 1. Środki finansowe pozyskuje Stowarzyszenie ze składek członkowskich, dotacji, subsydiów, darowizn oraz innych form finansowania

 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia

 3. Wysokość i termin rocznych składek członkowskich zostanie ustalona podczas Walnego Zgromadzenia, w pojedyńczych przypadkach Zarząd jest upoważniony do podjęcia decyzji o niepobieraniu składek.

Artykuł 8. Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia odbywa się poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Środki finansowe posiadane przez Stowarzyszenia w chwili likwidacji zostaną przekazane niedochodowej organizacji mającej zbliżone cele do Stowarzyszenia „OSStoja”


   
   

   
   
   
   
   
   
      


   
   
      

  Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
   
  Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.