Stowarzyszenie „OSStoja” jest zarejestrowane w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem KvK 17285914

Stowarzyszenie „OSStoja”, Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe

STATUT 

Artykuł 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „OSStoja”, Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem
 2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w gminie Oss
 3. Stowarzyszenie zostało założone przez Agnieszkę Lonską, Małgorzatę Kwiatkowską oraz Joannę Sapałę

Artykuł 2. Cel

 1. Celem Stowarzyszenia jest pielęgnowanie i krzewienie języka, kultury i tradycji polskiej w środowisku polonijnym, integracja polsko – holenderska oraz promowanie pozytywnego wizerunku Polski w społeczeństwie lokalnym 
 2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
 • Prowadzenie Polskiej Szkoły Sobotniej w Oss dla dzieci w wieku 4 – 12 lat
 • Prowadzenie Klubu Malucha w Oss – grupy zabawowej dla dzieci w wieku 0-4 lat organizowanie różnego rodzaju imprez, happeningów związanych z polskimi tradycjami, obyczajami, historią i kulturą z udziałem społeczności polonijnej i holenderskiej umożliwiając integrację polsko – holenderską
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Polaków
 • pomoc polskim rodzinom (asymilacja) w odnalezieniu się w holenderskich realiach poprzez, między innymi, zapoznanie z holenderskimi obyczajami, normami oraz systemem oświatowym 
 • działalność promocyjną
 • pośredniczenie w kontaktach pomiędzy gminą a organizacjami polskimi i holenderskimi
 • inne działalności umożliwiające realizację celu stowarzyszenia

Artykuł 3. Ramy czasowe

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony
 2. Okresem rozliczeniowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy

Artykuł 4. Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

 1. Stowarzyszenie posiada członków 
 • zwyczajnych
 • honorowych
 • wspierających
 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna bez względu na przynależność państwową, religijną czy polityczną po złożeniu stosownej deklaracji na piśmie
 • Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia
 • Maksymalna liczba członków Stowarzyszenia jest nieograniczona – minimalna liczba członków to trzy osoby fizyczne.
 • Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

– płacenia rocznej składki członkowskiej, wysokość i termin zapłaty określa regulamin 

– przestrzegania statutu, uchwał i regulaminu Stowarzyszenia pod rygorem wykluczenia z członkostwa 

 • Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

-biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia

– korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia

– udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

 • Członkostwo zostaje zakończone w sytuacjach: 

– śmierci członka

– pisemnego wypowiedzenia przez członka

– wypowiedzenia przez stowarzyszenie 

 • Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni
 • Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich 
 • W przypadku zakończenia członkostwa w trakcie trwania roku rozliczeniowego składka nie zostanie zwrócona

Artykuł 5. Władze Stowarzyszenia

 1. Władzami stowarzyszenia są:

– Zarząd Stowarzyszenia

– Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

 • Zarząd składa się z co najmniej 3 a maksymalnie 5 członków w tym prezesa i wiceprezesa. Zarząd wybierany jest podczas walnego zgromadzenia spośród członków Stowarzyszenia na czas nieokreślony
 • Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes
 • Do kompetencji Zarządu należą:

– realizacja celów Stowarzyszenia

– sporządzanie planów pracy i sprawozdań finansowych

– sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

– reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

– zwoływanie walego zgromadzenia członków

– przyjmowanie i skreślanie członków

 • Członkowie Zarządu za swą działalność w Zarządzie Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia

Artykuł 6. Sposób zwoływania Walnego Zgromadzenia 

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne
 2. W zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspomagający z głosem doradczym
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków drogą mailowa co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania
 4. Walne zgromadzenie członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez zarząd z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia 
 5. W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków zwyczajnego Zarząd przedstawia sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
 6. Każdy członek zwyczajny posiada jeden głos stanowiący
 7. Uchwały i wybory podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów, o sposobie głosowania decyduje przewodniczący Zgromadzenia
 8. Z uchwał Walnego Zgromadzenia należy sporządzić protokół

Artykuł 7. Środki finansowe

 1. Środki finansowe pozyskuje Stowarzyszenie ze składek członkowskich, dotacji, subsydiów, darowizn oraz innych form finansowania
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia
 3. Wysokość i termin rocznych składek członkowskich zostanie ustalona podczas Walnego Zgromadzenia, w pojedyńczych przypadkach Zarząd jest upoważniony do podjęcia decyzji o niepobieraniu składek.

Artykuł 8. Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia odbywa się poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Środki finansowe posiadane przez Stowarzyszenia w chwili likwidacji zostaną przekazane niedochodowej organizacji mającej zbliżone cele do Stowarzyszenia „OSStoja”

Vereniging „OSStoja”, Poolse Cultureel-Educatieve Vereniging 

STATUUT

Artikel 1.

 1. De Vereniging draagt de naam: „OSStoja”, Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe, in verdere bepalingen de Vereniging genoemd.
 2. De Vereniging is gevestigd in de gemeente Oss.
 3. De Vereniging is opgericht door Agnieszka Lonska, Małgorzata Kwiatkowska en Joanna Sapała.

Artikel 2. Het doel

 1. Het doel van de Vereniging beoogt het ondersteunen van de Poolse taal, cultuur en tradities bij de van oorsprong Poolse bevolking, informatievoorziening en integratie van de Polen in Nederland alsmede het promoten van het positieve imago van Polen bij de lokale bevolking.
 2. De Vereniging realiseert haar doelen middels het volgende:

– oprichting van de Poolse Zaterdagschool te Oss;

– oprichting van de Peuterclub te Oss – speelgroep voor kinderen in de leeftijdscategorie 

0 tot en met 4 jaar;

– oprichting van een Informatiecentrum;

– organisatie van allerlei activiteiten met betrekking tot de Poolse tradities, gewoontes, geschiedenis en cultuur waarbij zowel de Poolse als de Nederlandse bevolking betrokken wordt hetgeen de integratie bevordert;

– vorming van een positif imago van de Polen bij de lokale bevolking;

– hulp aan de Poolse gezinnen (assimilatie) in het proces van hun gewenning aan de Nederlandse realiteit door onder andere kennismaking met de Nederlandse gewoontes, normen en het onderwijssysteem;

– promotieactiviteiten;

– bemiddeling in contacten tussen de gemeenten en de Poolse alsmede Nederlandse organisaties – andere activiteiten ter bevordering van het behalen van de door de Vereniging gestelde doelen.

Artikel 3. Tijdkaders

 1. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
 2. De Vereniging dient jaarlijks een financieel jaarverslag van de uitgevoerde activiteiten op te stellen. 

Artikel 4. Leden van de Vereniging – rechten en plichten

 1. De Vereniging bestaat uit de volgende typen leden: 

– gewoon lid

– bijzonder lid

– ondersteunend lid

 • Elke persoon ongeacht afkomst, geloofsovertuiging en/of politieke opvattingen kan lid worden van de Vereniging na ondertekening van een schriftelijke verklaring. 
 • Elke fysieke alsmede rechtspersoon die bereid is de Vereniging financieel, materieel en/of anders te steunen teneinde de door de Vereniging gestelde doelen te behalen, kan benoemd worden als ondersteunend lid.
 • Als bijzonder lid kan elke fysieke persoon benoemd worden, die door eigen daden een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het dagelijks bestaan en verdere ontwikkeling van de Vereniging. 
 • Het maximale aantal van de leden van de Vereniging is onbepaald – het minimale aantal bedraagt drie fysieke personen.
 • Gewone leden van de Vereniging dienen:

– de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te voldoen; de hoogte van de bijdrage alsmede de betalingstermijn worden bepaald in het reglement;

– de bepalingen van het statuut, besluiten van de Algemene Ledenvergadering alsmede het reglement na te leven op straffe van lidmaatschap-schorsing. 

 • Gewone leden van de Vereniging behouden het recht op:

– passieve en actieve deelname in de bestuursverkiezingen; 

– profijt van de verworvenheden en allerlei activiteiten van de Vereniging;

– deelname aan de vergaderingen, lezingen en andere door de Vereniging georganiseerde activiteiten. 

 • Lidmaatschap wordt opgegeven ingeval van: 

– overlijden van het desbetreffende lid;

– schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid zelf;

– opzegging van het lidmaatschap van een lid door de Vereniging. 

 • Ondersteunende leden en bijzondere leden hebben geen passief en/of actief kiesrecht, verder behouden ze dezelfde rechten als de gewone leden. 
 • Bijzondere leden zijn vrijgesteld van het betalen van de lidmaatschapsbijdrage.
 • Er vindt geen restitutie plaats ingeval het lidmaatschap tijdens het lopende lidmaatschapsjaar opgezegd wordt.

Artikel 5. Bestuursorganen

Bestuursorganen van de Vereniging bestaan uit:

– het Bestuur

– de Algemene Ledenvergadering

 1. Het Bestuur bestaat uit tenminste 3 personen en maximaal 5 personen, de voorzitter en vice-voorzitter inbegrepen. Het Bestuur wordt voor onbepaalde tijd door de Algemene Ledenvergadering gekozen uit de leden van de Vereniging.
 2. Het Bestuur wordt gekozen met het doel de activiteiten van de Vereniging aan te sturen.
 3. Bestuursvergaderingen worden afgestemd op de behoefte en noodzaak ervan. De Bestuursvergaderingen worden door de Voorzitter bijeen geroepen.
 4. Het Bestuur heeft de volgende bevoegdheden:

– uitvoering van de doelen van de Vereniging;

– het opstellen van werkplannen en financiële verslagen;

– toezicht houden op de financiële en materiële middelen van de Vereniging;

– vertegenwoordigen van de Vereniging bij derden;

– bijeen roepen van de Algemene Ledenvergadering;

– toelaten en schorsen van leden.

 • Bestuursleden worden niet beloond voor hun actieve rol bij het Bestuur. 

Artikel 6. Wijze van bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering

 1. Algemene Ledenvergadering kan zowel gewoon als buitengewoon bijeen geroepen worden.
 2. Aan de gewone Algemene Ledenvergadering nemen gewone leden deel met het besluitende stem en de bijzondere en ondersteunende leden met de adviserende stem.
 3. Gewone Algemene Ledenvergadering wordt eens per jaar door het Bestuur bijeen geroepen; datum en plaats van de vergadering worden door het Bestuur per e-mail aan de leden bekend gemaakt tenminste twee weken voor aanvang hiervan.
 4. Bijzondere Ledenvergadering kan op elk gewenst moment bijeen geroepen worden. Deze wordt op initiatief van het Bestuur of een schriftelijk verzoek van tenminste 2/3 van de leden van de Vereniging bijeen geroepen. 
 5. Tijdens de gewone Algemene Ledenvergadering presenteert het Bestuur het financieel verslag alsmede het verslag van de activiteiten van de Vereniging.
 6. Elk gewoon lid bezit een besluitende stem.
 7. Besluiten en verkiezingen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden door de absolute meerderheid van stemmen aangenomen waarbij de wijze van stemming wordt bepaald door de Voorzitter van de Vergadering.
 8. Van elke Algemene Ledenvergadering dienen notulen opgesteld te worden. 

Artikel 7. Financiële middelen

 1. Financiële middelen bouwt de Vereniging op uit de lidmaatschapsbijdragen, dotaties, subsidies, schenkingen en andere financiële bijdragen. 
 2. Alle financiële middelen van de Vereniging dienen uitsluitend op de bankrekening van de Vereniging gedeponeerd te worden.
 3. De hoogte alsmede de betalingstermijn van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage worden door de Algemene Ledenvergadering bepaald. In bijzondere gevallen behoudt het Bestuur het recht om geen bijdrage te innen.

Artikel 8. Ontbinding van de Vereniging 

 1. De Vereniging kan door de Algemene Ledenvergadering ontbonden worden. 
 2. Financiële middelen die ten tijde van de ontbinding in bezit zijn van de Vereniging, zullen overgedragen worden aan een soortgelijke organisatie met non-profit doelen (vergelijkbaar met ‘OSStoja’).