Uczniowie uczęszczający do Polskiej Szkoły Sobotniej oraz ich rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania następujących praw i obowiązków.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin jest załącznikiem do statutu Stowarzyszenia "OSStoja" w Oss.
 2. Opiekunem i założycielem Polskiej Szkoły Sobotniej w Oss jest Stowarzyszenie "OSStoja" z siedzibą w Oss.
 3. Organami szkoły są:
  • Zarząd Stowarzyszenia "OSStoja"
  • Kadra nauczycielska
  • Koło rodzicielskie
  • Rada rodziców
 4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 •  
 

3. UCZNIOWIE

 1. Uczniem Polskiej Szkoły w Oss może być każde dziecko w wieku od 4 do 13, które chce uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w języku polskim. 
 2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej.
 3. Uczniowie zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Szkoły. 
 4. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.
 5. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły w czasie lekcji jak również w czasie trwania przerw między lekcjami.
 6. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.
 7. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się do zajęć.
 8. Uczniowie powinni czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.
 9. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji.
 10. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela.
 11. Uczniowie podczas przerw pozostają pod nadzorem swoich rodziców i winni podporządkować się ich zaleceniom, a także odnosić się do nich z szacunkiem.
 12. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy godziną 10.00 a 13.00.
 13. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia. 
 14. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły alkoholu, papierosów oraz innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryk, noże czy inne ostre narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.
 15. Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.
 16. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku wielokrotnego łamania regulaminu uczeń może zostać wydalony ze szkoły.
 

II. ORGANIZACJA SZKOŁY

1. NABÓR DO SZKOŁY

 1. Uczęszczanie do Polskiej Szkoły Sobotniej w Oss jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej zgodnej z prawem holenderskim.
 2. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno–wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem Regulaminu Szkoły.
 3. Rodzice pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy, deklarację akceptacji Regulaminu Szkoły, deklarację dotyczącą fotografowania dziecka oraz opieki nad dzieckiem.
 4. Koszty związane z uczestnictwem dziecka w zajęciach ustalane są z wyprzedzeniem kilkumiesięcznym na kolejny rok szkolny. 
 5. Terminy i czas trwania zajęć 
 6. 3.1. Zajęcia rozpoczynają się w miarę możliwości w pierwszą sobotę września i kończą w ostatnią sobotę czerwca.
 7. 3.2. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00 i trwają do godziny 13.00
 

4. RODZICE

 1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni deklarujący się posłać dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej w Oss wchodzą w skład Koła Rodzicielskiego. Spośród wszystkich rodziców na początku roku szkolnego wybierana jest Rada Rodziców, która jest pośrednikiem między rodzicami a kadrą nauczycielską. 

 2. Rodzice zobowiązani są do:
  a) regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia, 
  b) zapoznawania się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymywanymi przez uczniów,
  c) pomagania w odrabianiu zadań domowych,
  d) uczestniczenia w zebraniach szkolnych,
  e) zgłaszania nieobecności dziecka na zajęciach telefonicznie, drogą mailową lub poprzez sms do osoby koordynującej pracę dydaktyczną szkoły,
  f) powiadomienia o decyzji wycofania dziecka ze szkoły,
  g) dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie (do końca września za pierwszy semestr, do 15 lutego za drugi semestr),
  h) punktualnego przyprowadzania dzieci do szkoły,
  i) ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji oraz w trakcie trwania przerw lekcyjnych,
  j) przebywania na terenie szkoły w trakcie trwania zajęć dydaktycznych,
  k) pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych.

 3. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole. 

 4. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

 5. Rodzice nie mogą przynosić do szkoły alkoholu i niedozwolonych prawem używek, nie mogą również przebywać na terenie szkoły będąc pod ich wpływem.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej w Oss wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.